VIZE ŠKOLY

 

       BEZPEČNÁ RODINNÁ ŠKOLA 

 

       MODERNÍ VÝUKA

 

       SPOLUPRÁCE S PARTNERY

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům.

 1. Hlavními cíli jsou:
 • Rozvoj a podpora zdravých vztahů ve škole.
 • Péče o předškolní děti v přípravné třídě.
 • Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Prevence.
 • Kariérové poradenství.
 • Zlepšování spolupráce a komunikace mezi školou a rodiči.
 1. Pracovníci školního poradenského pracoviště

Podle obsahu činnosti pedagogických pracovníků školy, kteří poskytují poradenské služby a s nimi spjatou informační a metodickou podporu učitelům, žákům a jejich rodičům lze rozlišit:

A) poradenské pracovníky školy

 • výchovný poradce
 • školní metodik prevence
 • ředitelka a zástupce ředitelky školy

B) pracovníky, kteří se podílejí na poradenských službách, a vytvářejí konzultační tým pro poskytování služeb ve škole

 • třídní učitel,
 • učitelé vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání
 • další pedagogové
Nahoru