VIZE ŠKOLY

 

       BEZPEČNÁ RODINNÁ ŠKOLA 

 

       MODERNÍ VÝUKA

 

       SPOLUPRÁCE S PARTNERY

- Má tři oddělení s celkovou kapacitou 100 žáků.

- 1. oddělení - Miluše Špeciánová

- 2. oddělení - Vladimíra Fiřtová

- 3. oddělení - Zuzana Charvátová

 aktivitysd

Provozní doba

- V pracovní dny:
ráno 6,00 - 7,40
odpoledne 11,40 - 16,00

+420 415 65 63 97 - školní družina

Přihlášení a odhlášení dětí

- Provedou rodiče nebo jejich právoplatní zástupci písemně, po přihlášení je docházka povinná.
- Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka sdělí družině rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny; tyto údaje jsou zaznamenány na zápisním lístku. Omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky žáka, nebo pokud má žák odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou, než je obvyklé a je uvedeno na zápisním lístku, sdělí rodiče tuto skutečnost družině písemně.

Platba probíhá

- Příspěvek rodičů žáka na částečnou úhradu neinvestičních nákladů v ŠD je 100 Kč/měsíc
- Úplata je splatná předem, platí se měsíčně do 5. dne v měsíci. Lze zaplatit i souhrnný poplatek na celé pololetí. - Pokud za dítě není zaplacen poplatek, vychovatelka školní družiny, klubu o tom uvědomí ředitele školy, žák ztrácí nárok na zařazení do školní družiny, klubu.

Pravidla

- Žák se v družině řídí pokyny vychovatelky, neužívá hrubé a sprosté výrazy a dodržuje pravidla společenského chování a bezpečnosti v souladu se školním řádem.
- Do družiny nenosí větší peněžní obnosy a cennosti, pokud je má, může je dát do opatrování vychovatelce, aby nedošlo k jejich odcizení nebo poškození.
- Žák odchází domů ve stanovenou hodinu, případně s doprovodem, který je uveden na zápisním lístku.
- Provoz končí v 16:00 hodin. Při nevyzvednutí žáka do stanovené doby rodiči vychovatelka nejdříve podle možností informuje telefonicky rodiče žáka a osoby uvedené na přihlášce dítěte do ŠD, pokud je tento postup bezvýsledný, požádá o pomoc Policii ČR
- Žák může být ve školní družině potrestán za závažné provinění až vyloučením ze šk. družiny, ale za svědomité plnění řádu a vzorné chování může získat odměnu nebo pochvalu.
- Při porušení povinností stanovených školním řádem následuje tento postup:

-- 1. závažné porušení - oznamuje vychovatelka ŠD zákonným zástupcům žáka prostřednictvím žákovské knížky (notýsku).
-- 2. závažné porušení - řeší vychovatelka ŠD s třídní učitelkou a zákonným zástupcem žáka - pohovorem
-- 3. závažné porušení - ředitelka vyloučí žáka ze školní družiny

Nahoru