V roce 2013 jsme získali a v roce 2016 obhájili bronzový titul ETICKÁ ŠKOLA – aktivní činností v hodinách, v mimoškolních aktivitách a celé činnosti školy.

 Pro udělení titulu bylo třeba splnit řadu podmínek v oblasti výuky Etické výchovy. Podle rozsahu, začlenění etické výchovy do ŠVP, vzdělávání pedagogů a propagace EV jsme získali bronzový stupeň. Je to samozřejmě i závazek do budoucna nespokojit se s tím, co už je, ale i nadále v oblasti etické výchovy působit na žáky i na jejich okolí nejen v době vyučování, ale i v mimoškolních aktivitách a ve volném čase.

Etická výchova je každodenní školní realita, komunikace s dětmi, s dospělými, je to způsob řešení výchovných problémů, je to i celkové klima školy.

Již mnoho let se snažíme ve škole nejen vzdělávat, ale také vychovávat. Vytváříme tak rodinnou školu, kde nám na sobě záleží a kam se všichni rádi vracejí.                             

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vypisuje Rozvojové programy Podpora implementace etické výuky do vzdělávání v základních školách a nižších ročnících víceletých gymnázií. Získali jsme a zapojili se v roce 2013, 2015 projekty:

2013  KOUČ - Kouzlo osobnosti učitele
2015  Etikou k sobě

Etika je hodnota, kterou by si měl každý žák odnést v sobě ze základní školy. Menší školy mají větší prostor jak toho docílit - svým "rodinným" prostředí, tj. vzájemným vztahem učitele a žáka, zapojením rodiny do života školy. Při vytváření vztahů je nejdůležitějším faktorem osobnost učitele, proto chceme projektem podpořit zvýšení kvality vzdělání učitele v oblasti etické výchovy, působením učitele ovlivňovat klima ve škole a vybavit tak žáka potřebnými hodnotami pro život.

Výsledkem projektů bylo:
- aktivní účast na 5x4hodinovém kurzu pro sborovnu: 
                * Emoce a škola
                * Motivace žáků
                * Spolupráce pedagoga s rodiči
                * Práce s odměnami a tresty ve škole 
                * Bezpodmínečné přijetí žáka a vyjadřování pozitivních očekávání
- aktivní účast na 40 hod kurzu DVPP pro 4 jednotlivce
- vytvoření příprav 85 vyučovacích hodin s činnostmi z etické výchovy v konkrétních vyučovacích  předmětech

- výtvarná soutěž spojená s výstavou prací souvisejících se zaváděním etické výchovy do vyučování 
- nástěnky v budovách školy, (vitríny na budovách školy) o výsledcích, o připravovaných akcích, atd.
- akce školy související se zaváděním etické výchovy do vyučování
- vzdělávací aktivity pro děti a žáky - besedy, přednášky, prožitkové učení
- jednodenní poznávací exkurze (vycházky) pro žáky a učitele, volnočasové aktivity
- výstupy školních projektových dnů

- vznik, využití metodických a výukových materiálů 
- výstupy z dílčích projektů ve třídách (mezi třídami)
- fotodokumentace z projektových aktivit 
- CD nosiče s informacemi a výstupy z projektu
- propagace - regionální noviny - školní web
- zkvalitnění výuky a podpora klíčových kompetencí téměř ve všech vzdělávacích oblastech ŠVP

Mgr. Jana Ledvinová

etikxka4      

Nahoru